چوب خط اعداد

چوب خط اعداد

(میله های شمارش)

60 عدد میله در 6 رنگ

به همراه کارت های اعداد و چهار عمل اصلی